24 czerwca 2018 Rejestruj   Zaloguj  
 
Przedszkola » Rzędowice » Program
Użytkownicy
Członkostwo Członkostwo:
Ostatni nowy użytkownik Ostatni: angelikag1
Nowi dzisiaj Nowi dzisiaj: 0
Nowi wczoraj Nowi wczoraj: 0
Numer użtkownika Ogółem: 76

Osoby Online Osoby Online:
Goście Goście: 9
Członkowie Członkowie: 0
Wszyscy Wszyscy: 9

Online teraz Online teraz:
Linki
Program

Program według którego realizowany jest proces dydaktyczno - wychowawczy w  punkcie przedszkolnym w Rzędowicach został dobrany tak, aby spełniał oczekiwania dzieci wraz z rodzicami oraz nauczycieli. Istotne jest, aby uwzględniał wszechstronny rozwój osobowości dziecka oraz jego zdolności, zainteresowania oraz zamiłowania.

Celem realizacji programu edukacyjnego jest osiągnięcie poziomu dojrzałości umysłowej, fizycznej, społeczno-moralnej umożliwiającej uzyskanie powodzenia w nauce szkolnej i sprostanie obowiązkom stawianym przez szkolę oraz przygotowanie do życia w otaczającej nas rzeczywistości.

Wybranym przez nas programem jest "ABC...Program Wychowania przedszkolnego XXI wieku" Anny Łady-Grodzickiej , zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W proponowanym programie następuje odejście od tradycyjnego podziału treści programowych na grupy wiekowe. Wprowadzono poziomy o wzrastającym stopniu trudności. Płynne poruszanie się w obrębie poziomów pozwala nauczycielowi dostosować treści do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.

Treści wychowania i kształcenia zostały skupione wokół podzielonych obszarów edukacyjnych.

Zadania edukacyjne w obrębie obszarów:

Obszar I

- Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
- Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem oraz umiejętność polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
- Kształtowanie podstawowych powinności moralnych, np. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności...
- Uświadomienie złożoności otaczającego świata i ukazanie miejsca i roli człowieka.

Obszar II

- Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą. Doskonalenie nawyków higieniczno - kulturalnych i sprawności samoobsługowych.
- Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Obszar III

- Wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umowne sygnały, dotyczące różnych sposobów zachowań i ustawień w zabawach, grach, ćwiczeniach gimnastycznych.

Obszar IV

- Uświadomienie różnorodności i współzależności organizmów w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących tym światem - wywoływanie zaciekawienia światem przyrody.
- Ukazywanie piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody.
- Doprowadzanie do zrozumienia, że będąc najinteligentniejszym dzieckiem przyrody musi chronić ten świat i opiekować się nim.
- Uświadamianie, że ochronę tego świata można rozpocząć od najbliższego środowiska, poprzez: segregowanie śmieci, ograniczenie używania opakowań i toreb plastikowych, okazywanie szacunku dla zwierząt i roślin...

Obszar V

- Wprowadzanie w świat niewerbalnych środków wyrazu, uczenie dostrzegania, odbierania, interpretowania i stosowania, połączone z doskonaleniem wrażeń i spostrzeżeń zmysłowych.
- Zapewnienie doświadczeń do nabywania umiejętności słuchania, rozumienia, i mówienia.
- Organizowanie warunków do rozwijania procesów poznawczych oraz umiejętności poprawnego, zrozumiałego wypowiadania się w różnych sytuacjach, z zachowaniem poprawności gramatycznej i ortofonicznej.
- Tworzenie okazji umożliwiających zdobycie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć, myśli...
- Kształtowanie zainteresowań czytelniczych. Wzbogacanie wiedzy i przeżyć poprzez ciągły kontakt z literatura dziecięcą. Tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej powiązanej z literaturą.

Obszar VI

- Rozwijanie gotowości do pisania i czytania.
- Zapoznanie z 23 literami i rozwijanie umiejętności odczytywania zdań i prostych tekstów.
- Tworzenie warunków do osiągnięcia pełnej dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań zawartych w kolejnych obszarach edukacyjnych.

Obszar VII

- Kształtowanie umiejętności logicznego, matematycznego myślenia i zdobycie orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych, związanych z orientacją w przestrzeni, figurami geometrycznymi, cechami jakościowymi przedmiotów i zjawisk, zbiorami, ciężarem, pojemnością i czasem.
- Rozumienie pojęcia liczb naturalnych w zakresie 10 oraz reprezentujących je cyfr i matematycznych znaków graficznych służących do porównywania liczb.
- Rozumienie czynności dodawania i odejmowania w ujęciu praktycznym oraz możliwości odzwierciedlenia tych czynności poprzez umowny zapis graficzny w postaci działania matematycznego z zastosowaniem cyfr i innych znaków matematycznych (+, - , = ).

Obszar VIII

- Stwarzanie okazji do wykorzystywania wszystkich zmysłów w obserwowaniu i poznawaniu otoczenia oraz wdrażanie do dbania o estetykę własną i otoczenia.
- Umożliwianie poznawania zwyczajów, tradycji i sztuki ludowej wybranych regionów Polski.
- Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji, przeżyć i zaobserwowanych zjawisk oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi przy tej twórczości.

Obszar IX

- Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie i odtwarzanie piosenek, muzyki, brzmienia instrumentów oraz uczestniczenie w zabawach rytmicznych przy muzyce.
- Umożliwienie rozwoju inwencji twórczej poprzez tworzenie własnych melodii, piosenek i ilustracji ruchowych do muzyki.
- Rozwijanie umiejętności harmonijnego poruszania się przy muzyce z zachowaniem płynności i gibkości ruchów ciała w połączeniu z koordynacją rak, nóg, głowy.
- Tworzenie okazji do wyzwalania zainteresowań technicznych odnoszących się do urządzeń występujących w najbliższym otoczeniu - rozumienie ich funkcji technicznej i roli w ułatwianiu życia człowiekowi oraz zasad bezpieczeństwa, których trzeba bezwzględnie przestrzegać przy korzystaniu z nich.

Obszar XI

- Zapoznawanie z różnymi rodzajami środków komunikacji i transportu: lądowymi, wodnymi i powietrznymi oraz wyjaśnianie ich znaczenia dla życia ludzi.
- Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i przestrzeganiu zasad ruchu

Drukuj  

Copyright 2007 by Przedszkola    Zasady użytkowania   Zasady zachowania prywatności