19 lipca 2018 Rejestruj   Zaloguj  
 
Przedszkola » Antolka » Informacie dla rodziców
Linki
 
   
 
Rada Rodziców

 Przewodnicząca:

 pani Dorota Świstak


 Członkowie:

 pani Agnieszka Gniewek
 pani Anna Brzeszcz
 pan Dariusz Jasica


 
   
 
Użytkownicy
Członkostwo Członkostwo:
Ostatni nowy użytkownik Ostatni: angelikag1
Nowi dzisiaj Nowi dzisiaj: 0
Nowi wczoraj Nowi wczoraj: 0
Numer użtkownika Ogółem: 76

Osoby Online Osoby Online:
Goście Goście: 0
Członkowie Członkowie: 0
Wszyscy Wszyscy: 0

Online teraz Online teraz:
 
   
 
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 

 • Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 7:45 - 8:00; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
 • Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: rozebrać dziecko w szatni,osobiście przekazać dziecko nauczycielce, od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole. 
 • Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola i przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć itp.
 
   
 
Odbieranie dzieci z przedszkola

 

 • Rodzice odbierają dzieci w godzinach od 13:15 - 13.30.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 • Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 • Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor szkoły. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 • Dziecko może odebrać z przedszkola tylko osoba pełnoletnia.
 • W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 13:45, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 14:15).
 • Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Komisariat Policji w Książu Wielkim  tel. 041 38 38 ...).
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe
 
   
 
zasady wydawania dzieci osobom upoważnionym przez rodziców

 

 • Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) lub upoważnionej osobie.
 • Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami nauczyciel nformuje o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
 • Nauczyciel zakłada teczkę  „Osoby uprawnione do odbioru dziecka z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Antolce", w której znajdują się oświadczenia rodziców o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 • Nauczyciel przy odbiorze dziecka przez osobę upoważnioną zobowiązany jest sprawdzić informację podaną w oświadczeniu przez rodziców o osobie odbierającej dziecko.
 • W sytuacjach budzących wątpliwości należy skontaktować się z rodzicami dziecka.
 
   
 
Dokumenty
 TytułOpisRozmiar 
UpoważnienieWzór upoważnienia dla osoby odbierającej dziecko z przedszkola.NieznanyŚciągnij
ZgodaZgoda rodziców na udział dziecka w projekcie "Kuźnia przyszłości" 3,05 KBŚciągnij
RegulaminRegulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Punktu Przeszkolnego przy Szkole Podstawowej w Antolce.16,38 KBŚciągnij
KwestionariuszKwestionariusz dla rodziców zapisujących dziecko do przedszkola 38,00 KBŚciągnij
OświadczenieOświadczenie rodziców dotyczące odbioru dziecka z przedszkolaNieznanyŚciągnij

Copyright 2007 by Przedszkola    Zasady użytkowania   Zasady zachowania prywatności